REGLAMENT

 Organització

Article 1. El Club Esportiu Penedès organitza la Sant Silvestre de Muntanya del Penedès, una Marxa que es celebrara cada 26 de desembre i que es pot completar corrent o caminant.

Descripció de la prova

Article 2. La Sant Silvestre de Muntanya del Penedès és una cita on es celebren una o dues modalitats que transcorren majoritàriament per corriols, camins, pistes i senders, travessant any rere any diferents termes municipals.
Els participants trien de completar-la corrent o caminant. Aquesta marxa no te una distància fixe, però es belluga entre els 6 i els 14km, depenent de l’any i el recorregut propossat.


Ètica i valors

Article 3. La Sant Silvestre de Muntanya del Penedès es basa en uns valors i una ètica essencial que comparteixen tots els participants, patrocinadors, voluntaris i organització.
La responsabilitat ecològica, no abandonar cap tipus de deixalla a la natura i utilitzar el contenidors disposats a tal efecte. Respectar la flora i fauna seguint estrictament el recorregut senyalitzat sense utilitzar cap tipus de drecera. L'organització utilitzarà, sempre que sigui possible, material reutilitzable o reciclable i precedirà a la recollida selectiva de les deixalles. El marcatge de la prova es realitzarà mitjançant cintes que es recolliran a posteriori, el mateix dia de la prova o, en algun cas, l’endemà.

Article 4. La solidaritat, el respecte dels corredors, dels voluntaris, dels patrocinadors i del públic son elements primordials de la Sant Silvestre de Muntanya del Penedès. Per raons de seguretat i de respecte amb els propietaris de les finques, queda prohibit participar amb gossos.


Condicions de Participació

Article 5. La Sant Silvestre de Muntanya del Penedès és una prova d’exigència moderada que es desenvolupa per muntanya. Per aquells que s’estimin fer la marxa corrent, es recomana als participants que tinguin una bona condició física i experiència en aquest tipus de proves. No es permet la participació en modalitats que no siguin corrent o caminant a peu.

Article 6. L’organització NO assumeix les responsabilitats que es deriven de l’articulat de l’Annex II del RGC per a proves esportives, més enllà del qual declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar durant la prova, fer-se ells mateixos o derivat d’ells a tercers. L’organització NO estarà obligada a disposar d’una assegurança de R.C. tot i que ho procurarà.

Article 7. L’inscripció està oberta a tothom, sense distinció de sexe, edat o nació.

Article 8. Drets d’imatge. Tots els participants renuncien a utilitzar el dret d’imatge i autoritza a l’organització i als seus patrocinadors a utilitzar i publicar lliurament tota fotografia o vídeo gravat en el context de la prova.

Article 9. Inscripcions. Les inscripcions estaran obertes des de finals de novembre i fins al mateix dia de la cursa sempre que no es limiti la participació. El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament. Tot allò que no hi és especificat queda sota decisió de l’organització i de la direcció de la cursa.


Condicions de cursa

Article 10. Horaris. Els horaris seran informats anualment depenent de l’acord amb els nuclis i/o Ajuntaments on es desenvolupi la prova Aquests horaris es podran modificar en tot moment per l’organització.

Article 11. Recorregut. El recorregut de la Sant Silvestre de Muntanya del Penedès està degudament senyalitzat en la seva totalitat amb material respectuós amb el medi ambient. Totes les marques utilitzades seran retirades per l’organització seguint l’horari de tancament de la prova.

Article 12. Avituallaments. Hi ha diferents tipus d’avituallaments repartits pel recorregut. L’organització informarà de la ubicació i composició d’aquests avituallaments.

Article 13. Dorsals. Els participants hauran de portar visible en tot moment el dorsal que se’ls facilitarà per l’organització. El dorsal no es podrà retallar, doblar, tapar ni modificar. La inscripció a la Sant Silvestre de Muntanya del Penedès és personal i intransferible i suposa l'acceptació del present reglament. Un cop formalitzada la inscripció, no es podrà transferir la participació a una altre persona, amic o familiar per motiu de no poder acudir el dia de la prova.

Article 14. Controls. L’organització situarà, si ho creu oportú i en determinats punts del recorregut i en els controls de pas, personal especialitzat encarregat de vetllar per la seguretat dels participants. Es obligatori seguir les indicacions d’aquest personal que estarà degudament identificat. L’organització no té l’obligació de comunicar ni el número ni la localització dels controls de pas.

Article 15. Seguretat. Es recomana portar telèfon mòbil.

Article 16. Un equip escombra tancarà les proves i recollirà totes les marques. Aquest equip seguirà l’horari de tancament oficial o el pas de l’últim participant.

Article 17. En cas que un corredor arribi a un punt sense marcatge, haurà de tornar enrere fins a tornar a trobar una cinta, si es incapaç de tornar a trobar el camí correcte ho haurà de comunicar, via telèfon, a l’organització i seguir les seves instruccions.

Article 18. Si durant la prova es creuen diferents trams de carreteres: en aquests punts els participants hauran d’extremar les precaucions. Es responsabilitat dels corredors creuar aquesta via en condicions de seguretat. L’organització posarà personal de control en els punts que siguin conflictius o presentin un perill, si fos el cas.

Article 19. Cronometratge. Si l’organització ho creu oportú, habituarà un cronòmetre a l’arribada, per tal de que els participants puguin conèixer el temps que han realitzat. Si és creu oportú, es farà us de xips i es publicaran els resultats.

Article 20. Abandonament voluntari. Excepte en cas d’accident, només es possible abandonar en un punt de control. Si aquest punt no fos accessible en vehicle, el participant haurà d’accedir amb els seus propis mitjans al punt d’evacuació més proper. En tot cas està prohibit abandonar el recorregut senyalitzat sense haver informat a l’organització via telèfon.

Article 21. Abandonament obligatori. L’organització pot detenir momentàniament a un corredor o obligar-lo a abandonar la cursa si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física o la seva seguretat.

Article 22. Desqualificacions. Tant els directors de cursa com qualsevol persona de l’organització podrà retirar de la competició a un participant quan es consideri que les condicions físiques o tècniques no son adequades o quan no compleixi algun punt d’aquest reglament.

També serà motiu de desqualificació, de cara als resultats de la prova:

  • No passar per tots els controls.
  • Rebre ajuda externa motoritzada o altres.
  • No realitzar tot el recorregut a peu pel lloc marcat per l’organització.
  • Trigar més de un temps concret, si es dona el cas que la organització així ho marqui.
  • Embrutar o degradar l’itinerari o la muntanya en general.
  • No prestar auxili a qualsevol participant que pugui sofrir algun tipus d’accident i informar al control més proper.
  • Altres casos previstos en els reglaments generals d’aquest tipus de proves o contravenir la normativa vigent sobre prevenció d’incendis.

Article 23. Meteorologia. En cas que les condicions climatològiques impedeixin el normal desenvolupament de la prova, s’habilitarà un recorregut alternatiu per evitar les zones de més risc. Aquest recorregut serà comunicat en detall durant la sessió informativa abans de la sortida. En casos de climatològia molt adversa, la organització decidirà la suspensió o no de la prova.

Article 24. L’organització es reserva el dret de modificar aquest reglament o suspendre la prova, davant una eventualitat o causa de força major.

Article 25. Categories. Hi haurà únicament una classificació general per homes i una per dones. Quan la organització o cregui oportú s’ampliaran les categories o depenent dels premis que els patrocinadors hagin aportat.

Article 26. Finalitzades les proves l’organització penjarà en el seu lloc web la classificació general. Els primers classificats de cada gènere rebran un obsequi commemoratiu.

Article 27. En inscriure's a la Sant Sivlestre de Muntanya del Penedès els participants donen el seu consentiment per a que l’Esportiu Penedès, per si mateix o mitjançant terceres entitats, tracti automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva o promocional, les seves dades de caràcter personal. D'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant té el dret d'accedir a aquests fitxers a l'objecte de rectificar o cancel·lar de forma total o parcial el seu contingut. Per fer-ho, hauran de sol·licitar-ho a l’adreça electrònica info@esportiupenedes.cat. Així mateix i d'acord als interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la Sant Silvestre de Muntanya del Penedès per tot el món (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc) mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l'organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació general i la pròpia del participant, la categoria; la marca esportiva realitzada i la seva imatge.